Regulamin świadczenia usług płatniczych przez NewEconomy sp. z o.o. w ramach serwisu Petopo

Regulamin świadczenia usług płatniczych przez NewEconomy sp. z o.o. w ramach serwisu Petopo
(„Regulamin”)

§1
Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie przyjmują znaczenie określone poniżej, o ile w treści regulaminu nie jest postanowione inaczej:

1.Bramka Płatnicza lub Bramka – rozwiązanie informatyczne umożliwiające przyjmowanie w imieniu i na rzecz Partnera płatności od Płatników;

2.Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9-17 czasu polskiego;

3.Instrument Płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Strony zbiór procedur, wykorzystywane do złożenia Zlecenia Płatniczego. W szczególności Instrumentem Płatniczym może być karta płatnicza, szybkie przelewy internetowe, tzw. PayByLink oraz BLIK. Listę aktualnie dostępnych Instrumentów Płatniczych NewEconomy każdorazowo udostępnia Płatnikowi w ramach Bramki;

4.NewEconomy – NewEconomy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738818, NIP: 5252755410, REGON: 380661052, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych – małych instytucji płatniczych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: MIP40/2019;

5.Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych;

6.Partner– osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca pozarolnicządziałalnośćgospodarczą, niebędąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, korzystająca z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;

7.Petopo – Petopo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000779087, posiadająca numer NIP: 7393927021, REGON: 383183788, kapitał zakładowy: 5 000 zł, wyłączny właściciel Serwisu „PETOPO”;

8.Płatnik – płatnik w rozumieniu Ustawy, będący użytkownikiem Serwisu; 9.Regulamin – niniejszy regulamin;
10.Serwis – zasób informatyczny Petopo, w ramach którego Petopo udostępnia

przestrzeń w środowisku teleinformatycznym w celu umożliwienia NewEconomy

współpracy z Partnerem, w tym udostępnienia Partnerowi Bramki;
11.Strony – Partner i NewEconomy lub Partner albo NewEconomy, jeżeli zwrot

występuje w liczbie pojedynczej;

12.Transakcja – transakcja płatnicza w rozumieniu Ustawy, polegająca na przyjęciu w imieniu Partnera środków należnych mu od Płatnika, na podstawie niniejszej umowy ramowej;

13.Umowa– umowa zawierana w języku polskim pomiędzy Partnerem a NewEconomy na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której NewEconomy zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Partnera;

14.Usługa – usługa płatnicza w rozumieniu Ustawy, świadczona przez NewEconomy na rzecz Partnera;

15.Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych; 16.Ustawa AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
17.Zlecenie płatnicze, Zlecenie– oświadczenie Płatnika skierowane do

NewEconomy zawierające polecenie wykonania Transakcji, składane z wykorzystaniem kanałów udostępnionych przez NewEconomy – Bramki Płatniczej.

§2 Postanowienia ogólne

1.Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy Stron w ramach świadczenia przez NewEconomy Partnerowi usług płatniczych w zakresie przyjmowania płatności na rzecz Partnera, dokonywanych przez użytkowników Serwisu (Płatników).

2.Umowa stanowi umowę ramową o świadczenie usług płatniczych w rozumieniu Ustawy.

4.Partner oświadcza, iż Umowa zawierana jest przez niego w ramach jego działalności gospodarczej i pozostaje w bezpośrednim związku z tą działalnością i ma dla Partnera charakter zawodowy.

6.W celu zawarcia Umowy konieczne jest dokonanie przez NewEconomy weryfikacji danych Partnera przekazanych w trakcie procesu rejestracji, zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawą AML. 7.Umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym: dochodzi do skutku po pozytywnej weryfikacji Partnera zgodnie z wymogami prawa, wewnętrznymi procedurami NewEconomy i w zakresie wedle uznania NewEconomy – w szczególności pod kątem ryzyka związanego z AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz udostępnienia mu możliwości korzystania z Usług oferowanych przez NewEconomy w Serwisie.

8.Partner zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie NewEconomy, wszystkich niezbędnych do prawidłowej weryfikacji danych dokumentów i

3.Usługi objęte Umową świadczone będą przez NewEconomy dla Partnera w ramach Serwisu dostępnego pod adresem: www.petopo.com, z zastrzeżeniem, że Petopo jedynie udostępnia przestrzeń w zasobach Serwisu i nie działa w imieniu NewEconomy i nie jest uprawnione do wykonywania jakichkolwiek czynności w imieniu lub na rzecz NewEconomy.

5.W celu skorzystania z usług świadczonych przez NewEconomy Partner powinien spełnić następujące minimalne wymogi techniczne:

1.posiadać urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet;
2.posiadać konto poczty e-mail;
3.posiadać rachunek bankowy prowadzony przez bank krajowy w walucie polskiej (PLN).

informacji oraz wykonania wszelkich wymaganych przez NewEconomy czynności faktycznych niezbędnych do prawidłowego dokonania przez NewEconomy czynności, o których mowa w ustępie powyżej. Partner zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania NewEconomy o zmianach przekazanych w ten sposób danych.

9.NewEconomy może odmówić zawarcia Umowy wskutek przeprowadzonej identyfikacji i weryfikacji Partnera – w szczególności jeżeli wynika to z przepisów wskazanych w ust. 6, Ustawy bądź procedur wewnętrznych funkcjonujących w ramach NewEconomy.

10.Ze względu na fakt, iż Partner nie jest konsumentem, Strony – działając w oparciu o art. 16 oraz art. 33 Ustawy – zgodnie postanawiają, iż do Umowy postanowień Działu II Ustawy nie stosuje się w całości, z wyłączeniem art. 32a, a także nie stosuje się art. 34, art. 35-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 Ustawy – chyba, że co innego wprost wynika z treści Umowy.

§3 Obowiązki Stron

1.NewEconomy zobowiązuje się do przyjmowania z upoważnienia i na rzecz Partnera środków od Płatników, przekazywanych NewEconomy bezpośrednio od Płatnika, dla celów płatności Partnerowi.
2.NewEconomy zobowiązuje się do realizacji obowiązków związanych z prawidłowym wykonaniem umowy z podmiotem trzecim, które umożliwić mają korzystanie przez Partnera z Usług.

3.NewEconomy oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne wymagane prawem powszechnie obowiązującym uprawnienia do świadczenia Usług, w szczególności ma status małej instytucji płatniczej, wpisanej do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP40/2019 i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie świadczenia usług płatniczych.

4.Partner zobowiązuje się do dostarczania wszelkich, żądanych przez NewEconomy dokumentów oraz informacji na temat sposobu korzystania z konkretnych Usług.
5.Partner zobowiązuje się prowadzić działalność związaną Bramką jedynie w celu pomocy zwierzętom, w ramach swojej działalności gospodarczej.

6.Partner zobowiązuje się do korzystania z Bramki oraz zawartych w niej treści, narzędzi lub świadczonych w ramach niego usług wyłącznie w celach zgodnych z jej przeznaczeniem oraz przepisami prawa, postanowieniami Umowy i innych dokumentów regulujących stosunek prawny z NewEconomy, jak również dobrymi obyczajami. W szczególności, Partner zobowiązuje się nie korzystać z Bramki w celu obejścia lub złamania prawa powszechnie obowiązującego oraz zapobiegać korzystaniu z niego w takim celu.

7.W przypadku uzyskania przez Partnera wiadomości o takim użyciu Bramki lub próbach takiego użycia, Partner jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym NewEconomy oraz przekazać wszelkie posiadane dane dotyczące takiego użycia.

§4 Usługi płatnicze

1.Po dokonaniu weryfikacji i identyfikacji Partnera możliwe staje się korzystanie z Usługi.

2.W ramach świadczonych Usług NewEconomy będzie przyjmować środki dla Partnera i udostępnia

3. Partnerowi tak przyjęte środki na wskazany przez Partnera rachunek płatniczy. 4.Partner może zlecić przekazanie środków do Odbiorcy innego niż Partner.
5.W przypadku Transakcji dokonanej przez Płatnika, w ramach której Płatnik

zobowiązał Partnera do zakupu przez Partnera konkretnego towaru/usługi, Partner – po udostępnieniu mu środków przez NewEconomy zleca NewEconomy przekazanie środków pieniężnych bezpośrednio do podmiotu zapewniającego ten towar/usługę.

6.Partner zleca przekazanie środków do:
1.Petopo – w wysokości 6% od każdej transakcji z uwagi na umowę łączącą Petopo i Partnera, ustalane od każdej wpłaty otrzymanej przez Partnera w ramach niniejszej Umowy;

2.o ile ma to zastosowanie: innych Odbiorców wskazanych przez Partnera – w wysokości wskazanej w opisie zbiórki – w przypadku dokonania przez Płatnika Transakcji w celu zakupu przez Partnera konkretnego towaru/usługi.

1.W zakresie transferów, o których mowa w ust. 5 lit. b. Partner upoważnia NewEconomy do uzyskania numeru rachunku bankowego odbiorcy od Petopo i oświadcza, że Petopo zostało umocowane przez Partnera do udostępnienia mu tego numeru rachunku.

2.Partner może korzystać tylko z tych Usług NewEconomy, które oferowane są Partnerowi w ramach Bramki.

3.NewEconomy, w celu rozpoczęcia świadczenia Usługi dla Partnera może zażądać dodatkowych dokumentów i informacji, o czym poinformuje Partnera.
4. Transakcje realizowane są wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

§5 Bramka Płatnicza

5.W przypadku rozwiązania Umowy – NewEconomy niezwłocznie zwróci Partnerowi kwotę środków przechowywanych dla Partnera na Rachunkach Płatniczych, po uprzednim potrąceniu wszelkich kwot należnych NewEconomy od Partnera, na co Partner wyraża zgodę.

1.Bramka Płatnicza, o której mowa w Regulaminie, udostępniana jest Partnerowi w Serwisie należącym do Petopo w ramach prowadzonych na rzecz Partnera zbiórek.

2.Partner upoważnia NewEconomy do przyjmowania środków płatniczych od Płatników w imieniu Partnera. W szczególności NewEconomy upoważniona jest do przyjmowania kwot Transakcji na własny rachunek bankowy, celem przekazania ich Partnerowi lub Odbiorcy wskazanemu przez Partnera.

3.Partner zobowiązany jest do każdorazowego informowania NewEconomy o stwierdzonych problemach lub innych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Bramki Płatniczej.

4.Niezależnie od innych zobowiązań Partner zobowiązany jest do:

1.prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności związanej z przedmiotem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami odnoszącymi się do ochrony praw konsumentów; 2.współpracy z NewEconomy przy rozstrzyganiu reklamacji składanych przez Płatników do NewEconomy, do których rozpatrzenia zobowiązane jest NewEconomy;

3.współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i organami ścigania oraz NewEconomy w zakresie zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo, w tym w szczególności oszustw.

1.NewEconomy ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian w konfiguracji Bramki Płatniczej lub innych interfejsów komunikacyjnych.

§6 Bezpieczeństwo transakcji płatniczych

1.Partner zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek danych dostępowych mogących służyć zainicjowaniu Transakcji.

2.W przypadku utracenia danych, o których mowa w poprzednim ustępie, Partner powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie NewEconomy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres support@neweconomy.pl.

3.Partner jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia NewEconomy o każdej stwierdzonej nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej.

4.Partner jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania NewEconomy o wszystkich znanych mu okolicznościach, które mogłyby świadczyć o próbie dokonania nadużyć przez Płatnika lub też osobę trzecią, pozostających w związku z usługami, które świadczy NewEconomy.

5.W przypadku zajścia sytuacji klasyfikowanej jako siła wyższa lub jeśli niewykonanie albo nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa odpowiedzialność NewEconomy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji jest wyłączona.

6.W sytuacji, gdy do NewEconomy zwrócą się instytucje odpowiadające za weryfikację prawidłowości Transakcji, w szczególności w zakresie zgodności z ustawą AML, zgłaszając, iż Transakcja może mieć związek z przestępstwem, Transakcja taka może zostać przez NewEconomy niezrealizowana lub zamrożona, a Partnerowi nie będą przysługiwać z tego tytułu żadnego rodzaju roszczenia, w szczególności odszkodowanie w jakiejkolwiek formie, w tym odsetek.

7.W sytuacji naruszenia przez Partnera Umowy lub w przypadku zgłoszenia żądania przez bank, wydawcę instrumentu płatniczego lub podmiotu prowadzącego system czy schemat płatności, NewEconomy jest uprawniona do odmowy Partnerowi korzystania z Usług.

8.W przypadku:
1.podjęcia uzasadnionego podejrzenia nadużycia lub popełnienia przestępstwa przez Partnera (w tym naruszenia przepisów prawa lub Umowy);
2.zalegania przez Partnera z płatnościami na rzecz NewEconomy przez okres dłuższy niż 30 dni.
NewEconomy jest uprawniona do wstrzymania się ze świadczeniem Usług na rzecz Partnera.

§7 Rozliczenia

1.Działając zgodnie z dyspozycją art. 59 ust. 4 Ustawy Strony uzgadniają, że środki przyjęte dla Partnera zostaną mu udostępnione przez NewEconomy nie później niż 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.

2.Strony uzgadniają, iż w przypadku Transakcji dotyczącej kwoty specjalnego przeznaczenia opisanej w Serwisie, środki przyjęte dla Partnera zostaną mu udostępnione nie później niż do końca 3 Dnia roboczego następującego po zakończeniu zbiórki.

3.Z tytułu świadczenia przez NewEconomy na rzecz Partnera Usług, NewEconomy będzie przysługiwać od Partnera wynagrodzenie określone w załączniku do Regulaminu.
4.Partner wyraża zgodę na udostępnienie mu przez NewEconomy kwoty przekazywanej z tytułu wykonanych Transakcji pomniejszonej o wszystkie określone w załączniku do Regulaminu opłaty.

5.NewEconomy wystawi Partnerowi fakturę VAT, w terminie do 14. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
6.NewEconomy nie rzadziej niż raz w miesiącu lub w innej uzgodnionej przez Strony częstotliwości przekazuje Partnerowi raport transakcyjny zawierający informację o kwocie środków przyjętych dla Partnera.

7.NewEconomy uprawniona jest do pobierania od Partnera opłat za dostarczanie informacji: innych niż te, które mogłyby być wymagane na podstawie przepisów Ustawy, z większą częstotliwością przekazywania informacji niż określoną w Ustawie lub przekazywanie informacji określonych w Ustawie za pomocą innych niż określone w Umowie środków porozumiewania się, z wyjątkiem sytuacji, w której NewEconomy realizuje taką usługę w dniu zawarcia Umowy. NewEconomy uprawnione jest do pobrania opłaty ustalonej razem z Partnerem.

§8 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Partnera jest NewEconomy.
2.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Partnera określa Polityka

prywatności NewEconomy dostępna pod adresem: https://neweconomy.pl/privacy-

policy.
3.W przypadku wystąpienia konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych

Strony zawrą w formie dokumentowej stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§9 Reklamacje

1.Partnerowi przysługuje prawo do składania reklamacji składania reklamacji dotyczących wykonania Usługi przez NewEconomy w ramach Umowy.

2.W celu przyspieszenia procesu obsługi reklamacji rekomenduje się, aby reklamacja składana przez Partnera zawierała co najmniej następujące informacje:

1.dane Partnera, umożliwiające dostateczną jego identyfikację, 2.kwotę Transakcji;
3.data utworzenia Zlecenia Transakcji;
4.indywidualny numer Transakcji;

5.możliwie dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji; opcjonalnie Partner może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.

1.Reklamacja może być złożona:

1.w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie NewEconomy (adres: ul. Zielna 39, 00- 108 Warszawa), albo przesyłką pocztową wysłaną na adres siedziby NewEconomy,

2.ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Partnera w siedzibie NewEconomy,

3.w formie dokumentowej na adres poczty elektronicznej: support@neweconomy.pl.

4 1.NewEconomy rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w . terminie 15 (piętnastu) Dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, udzielając odpowiedzi na złożoną reklamację w formie pisemnej, w inny sposób uzgodniony z Partnerem, lub wskazany w treści złożonej reklamacji (np. w formie wiadomości e- mail), w języku, w jakim otrzymał reklamację. Odpowiedź na reklamację zawiera m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne reklamacji (o ile reklamacja nie zostanie rozpatrzona zgodnie z żądaniem Odbiorcy), informację na temat stanowiska NewEconomy w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy, imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.

5 2.W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie . reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej,

NewEconomy:
1.wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
2.wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia

reklamacji,
3.określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 35 Dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

2.W przypadku gdy Usługa klasyfikowana jest jako acquiring tj. usługa o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy, NewEconomy może rozpatrywać reklamacje dotyczące transakcji płatniczych, których wykonania odmówił wydawca. W przypadku transakcji płatniczych zainicjowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrywanie reklamacji nie może trwać dłużej niż 90 dni od dnia jej doręczenia NewEconomy.

3.Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, wystarczające jest

wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego zgodnie z ustawa Prawo pocztowe.

4.NewEconomy jest zobowiązany powiadomić Odbiorcę o fakcie nierozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przed upływem tego terminu.

§10 Zmiany Regulaminu, rozwiązanie Umowy

1.Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2.Partner może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny, z

dochowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec

miesiąca kalendarzowego.
3.O ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, NewEconomy

bez podania przyczyny może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z dochowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4.NewEconomy może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn wskazanych w ust. 7, a także przy wystąpieniu 14-dniowej zaległości z płatnością bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

5.Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszania postanowień Umowy oraz braku usunięcia jego skutków w ciągu 7 dni od doręczenia pisemnego wezwania od Strony wzywającej.

6.NewEconomy jest uprawniona do jednostronnej zmiany Umowy, w zakresie regulowanym przez Umowę, z ważnych przyczyn wskazanych w ust. 7, pod warunkiem poinformowania Partnera o zmianach co najmniej na 14 dni przed datą ich wejścia w życie, chyba że wcześniejsza zmiana Umowy jest wymagana ze względu na przepisy prawa lub działania organów administracji publicznej.

7.Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu lub umów uznaje się: 1.dostosowanie świadczonych usług do przepisów prawa mających na nie wpływ; 2.zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym,

mających wpływ na świadczenie usług;
3.poprawę funkcjonalności usług lub działania zmierzające do zwiększenia

konkurencyjności usług;
4.poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług;
5.rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i zalecenia od organów

administracji publicznej, w szczególności organów nadzoru rynków finansowych takich jak EBA czy właściwe organy krajowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego);

6.zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług.

8.Treść zmienionego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w treści zmienionego Regulaminu.

9.Brak sprzeciwu Partnera wobec proponowanych zmian złożonego najpóźniej na 7 dni przed ich wejściem w życie jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.

10.Partner przed datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku, gdy Partner zgłosi sprzeciw co do proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygaśnie w dniu poprzedzającym wejście w życie tych zmian.

11.Do Zleceń przyjętych i niewykonanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zlecenia.

12.NewEconomy ma prawo odmówić Partnerowi możliwości korzystania Usług w przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez bank, wydawcę instrumentu płatniczego bądź podmiotu prowadzącego system lub schemat płatności.

13.NewEconomy uprawnione jest do wstrzymania świadczenia na rzecz Partnera Usług, w przypadku:

1.gdy podejmie uzasadnione podejrzenie nadużycia lub popełnienia przestępstwa przez Partnera, w tym naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu;

2.zalegania przez Partnera z płatnościami na rzecz NewEconomy, w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej 14 dni.

§11 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia Stron związane z Umową powinny być dokonywane w formie pisemnej lub dokumentowej oraz doręczane za pośrednictwem przesyłki poleconej, przesyłki kurierskiej albo poczty elektronicznej, pod rygorem bezskuteczności złożonego zawiadomienia lub oświadczenia.

2.Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia Stron związane z Umową stają się skuteczne z chwilą ich skutecznego doręczenia drugiej Stronie.

3.Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia Partnera związane z Umową powinny być doręczane z wykorzystaniem następujących adresów kontaktowych NewEconomy:

1.adres korespondencyjny: Neweconomy sp. z o.o. ul. Zielna 39 Warszawa;

2.adres poczty elektronicznej: support@neweconomy.pl.
4.Przeniesienie przez Stronę praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę

trzecią, wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej lub

dokumentowej pod rygorem nieważności.
5.Wszelkie spory związane z Umową, w szczególności dotyczące jej zawarcia, realizacji lub

rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru

Finansowego.
6.Jeżeli w jakimkolwiek czasie jedno lub kilka postanowień Regulaminu stanie się z mocy

prawa, prawomocnego wyroku sądu albo ostatecznej decyzji administracyjnej organu administracji publicznej, nieważne lub nieskuteczne z jakiegokolwiek powodu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują w pełni swoją moc oraz skuteczność. Postanowienia nieważne lub nieskuteczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną zastąpione postanowieniami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa, wywołującymi skutki prawne najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

7.Niniejszy Regulamin i Umowa podlegają prawu polskiemu.
8.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy

powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
9.Organem nadzoru nad NewEconomy jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w

Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 20.
10.Odbiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie NewEconomy, które

narusza przepisy prawa, do organu sprawującego nadzór nad NewEconomy.