Regulamin

REGULAMIN SERWISU „PETOPO”

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin zawiera zasady korzystania z Serwisu „PETOPO” i stanowi jednocześnie regulamin dla wszystkich Użytkowników.

 2. Wszyscy Użytkownicy korzystający z Serwisu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, w jego aktualnej wersji.

 

§ 2. DEFINICJE

 

 1. Terminy pisane z wielkiej litery użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: 
 1. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Konto Użytkownika, Konto – funkcja Serwisu, dzięki której Użytkownik może skorzystać z funkcji dostępnych w Serwisie, przypisanych do konta o danych uprawnieniach. Za pośrednictwem konta, a w przypadku Schronisk – kont, Użytkownik wprowadza, usuwa i zarządza danymi wprowadzanymi przez niego do Serwisu.

 3. PETOPO –Petopo sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 /15, 00-105 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000779087, będącą podatnikiem VAT o numerze NIP: 7393927021, kapitał zakładowy: 7500 PLN, wyłączny właściciel Serwisu „PETOPO”.

 4. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu dostępna pod adresem:  https://petopo.com/privacy.

 5. Profil – funkcja Konta umożliwiająca prezentowanie treści ściśle przypisanych do Użytkownika.

 6. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca z PETOPO umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

 7. Operator Płatności – podmiot wskazany przez PETOPO świadczący na rzecz Użytkownika usługi płatnicze i realizujący płatności w ramach Serwisu.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

 9. Schronisko – będący Użytkownikiem podmiot prowadzący działalność gospodarczą związaną z opieką nad zwierzętami, korzystający z Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, za który działają Wolontariusze.

 10. Serwis – oprogramowanie będące własnością PETOPO, umożliwiające Użytkownikom m.in. korzystanie z usług związanych z ochroną zwierząt i opieką nad zwierzętami. Więcej informacji o Serwisie znajduje się pod adresem www.petopo.com.

 11. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

 12. Użytkownik Uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany.

 13. Wolontariusz – działająca za Schronisko uprawniona osoba o zwiększonych uprawnieniach Konta z uwagi na prowadzone działania na rzecz zwierząt, między innymi za pomocą Serwisu.

 

§ 3. SERWIS

 

 1. Serwis dostarcza usługi związane z ochroną zwierząt i opieką nad zwierzętami. Zapewnia między innymi wsparcie i ułatwienie adopcji zwierząt ze Schronisk, zarządzanie informacjami o Schronisku, a także adopcje oraz wirtualne wsparcie zwierząt.

 2. Aby korzystać z Serwisu niezbędny jest:

  1. dostęp do sieci Internet;

  2. aktywny adres e-mail;

  3. urządzenie z aktualną przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę javascriptu oraz plików cookies.

 1. Serwis dostępny jest w języku polskim.

 2. Rejestracja w Serwisie jest darmowa.

 

§ 4. KONTO UŻYTKOWNIKA

 

 1. Każdy podmiot, który chce zarejestrować się w Serwisie musi w całości zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu stanowiącego regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Schronisko działa poprzez uprawnionych do działania za nie Wolontariuszy oraz ich Konta Użytkowników specjalnego typu.

 3. Konto Użytkownika mogą założyć osoby, które ukończyły 16. rok życia.

 4. Rejestracja w Serwisie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego za pomocą następujących danych Użytkownika bądź Wolontariusza działającego za Schronisko, które zostaną zweryfikowane przez PETOPO:

 1. imię,

 2. hasło (które należy powtórzyć),

 3. adres poczty elektronicznej,

 4. zaznaczenie odpowiedniego pola „Mam 18 lat” lub „Nie mam 18 lat”,

 5. w przypadku działania za Schronisko należy zaznaczyć, że jest się Wolontariuszem przy Schronisku dla zwierząt (należy wpisać kod wolontariusza otrzymany przez Schronisko).

 1. Przy rejestracji każdy Użytkownik poza Regulaminem, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany także zaakceptować Politykę Prywatności (przetwarzania danych osobowych) poprzez oznaczenie odpowiednich odrębnych pól („checkboxów”).

 2. Poza Regulaminem oraz Polityką Prywatności przy rejestracji oraz wprowadzeniu danych Schroniska nieposiadającego jeszcze umów z PETOPO oraz Operatorem Płatności, Schronisko zobowiązane jest również poprzez działającego za nie uprawnionego Wolontariusza zaakceptować regulamin Operatora Płatności oraz umowę o współpracy Schroniska z PETOPO.

 3. Dla osób poniżej 18. roku życia pokaże się również pole do wypełnienia z dokładną, dzienną datą urodzenia.

 4. Potwierdzenie i dokończenie rejestracji w Serwisie następuje za pośrednictwem linku weryfikacyjnego w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej przez Serwis na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji podmiot rejestrujący się uzyskuje status Użytkownika.

 5. W momencie założenia Konta Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pomiędzy Użytkownikiem a PETOPO, a w przypadku Użytkowników specjalnego rodzaju: Wolontariuszy – pomiędzy Schroniskiem a PETOPO, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu, w tym o prowadzenie Konta, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.

W przypadku Schronisk po zaakceptowaniu odpowiednich dokumentów przez uprawnionego Wolontariusza zostaje również zawarta umowa z Operatorem Płatności oraz umowa o współpracy Schroniska z PETOPO.

 1. Serwis posiada trzy rodzaje Kont:

(1) Wolontariusze,

(2) zwykli Użytkownicy i

(3) Użytkownicy poniżej 18. Roku życia.

Konto uzyskuje status „Wolontariusza”, gdy zaznaczono w formularzu pole „Jestem wolontariuszem” i wpisano poprawny kod wolontariusza dystrybuowany przez Schronisko.

 1. Użytkownicy posiadają indywidualne Konto Użytkownika (w przypadku Schronisk – Konta Wolontariuszy), które jest dostępne wyłącznie dla danego Użytkownika po zalogowaniu się na nie. Użytkownik ma możliwość rejestracji i logowania się do swojego konta za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych: Facebook lub Google.

 2. Wszystkie czynności wykonywane w Serwisie przez Użytkownika dokonywane są za pośrednictwem Konta Użytkownika.

 3. Użytkownik publikując jakiekolwiek treści w Serwisie Użytkownik oświadcza i gwarantuje PETOPO, że posiada wszelkie niezbędne prawa, w tym prawa autorskie lub licencje, a także zgody (w tym zgody na wykorzystanie ewentualnych wizerunków) do umieszczenia tych treści w Serwisie, a także wykorzystanie tych treści przez PETOPO w ramach działań marketingowych i udzielenia PETOPO praw, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 4. Publikując jakiekolwiek treści w Serwisie, Użytkownik udziela PETOPO licencji na wykorzystanie przez PETOPO tych treści – w tym zdjęć, filmów lub innego rodzaju materiałów – w szczególności podczas działań marketingowych PETOPO mających na celu promowanie Serwisu w jego ramach lub poza nim („Licencja”). Licencja obejmuje w szczególności prawo PETOPO do wykorzystywania treści w Internecie, druku, czy dowolnym innym przekazie wizualnym lub audiowizualnym, modyfikowania tych treści w dowolny wybrany przez PETOPO sposób, w szczególności usuwania z tych treści jakichkolwiek danych kontaktowych czy oznaczeń handlowych a nadto prawo do decydowania o przedmiotach praw zależnych.

 5. Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony do wykonywania praw autorskich osobistych w stosunku do utworów umieszonych w Serwisie i upoważnia PETOPO do wykonywania tych praw w wybrany przez PETOPO sposób.

 6. Użytkownik oświadcza, że wykorzystywanie przez PETOPO treści w ramach Licencji nie będzie naruszać obowiązujących przepisów lub praw osób trzecich.

 7. Licencja na wykorzystywanie materiałów umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie udzielana jest PETOPO nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji lub przeniesienia licencji na inny podmiot.

 8. Wypowiedzenie Licencji przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem uprzedniego usunięcia tych materiałów przez Użytkownika z Serwisu i poinformowania o tym PETOPO w wyraźny sposób, ze wskazaniem utworów, których dotyczy wypowiedzenie Licencji. Wypowiedzenie Licencji nie wpływa na prawa PETOPO do wykorzystywania materiałów uprzednio wyprodukowanych lub opublikowanych.

 9. Użytkownik niebędący Schroniskiem może mieć tylko jedno Konto Użytkownika w Serwisie. Użytkownik nie może udostępniać ani przekazywać osobom trzecim swojego Konta lub Profilu oraz danych dostępowych.

 10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto Użytkownika Serwisu.

 11. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika usunięte zostają z Serwisu wszystkie dane i materiały Użytkownika.

 12. Użytkownicy Serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za podane przez nich informacje, takie jak adres (w tym adres poczty elektronicznej) lub inne dane umożliwiające ich identyfikację i niezbędne do realizacji zadań Serwisu, w tym w szczególności do kontaktu z Użytkownikiem, a także za brak podania wskazanych danych. PETOPO nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, w szczególności za dokonane przez nich naruszania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, obejmujące m.in. popełnione przestępstwa, bez względu na formę, wykroczenia oraz naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich. Użytkownicy ponoszą również odpowiedzialność za wszelkie inne własne działania lub zaniechania, których dopuszczają się w związku z użytkowaniem Serwisu, w tym publikowane przez nich treści.

 

§ 5. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 

 1. Po zalogowaniu na Konto Użytkownika dla Użytkownika mogą być widoczne między innymi następujące zakładki (lista przykładowa):

 1. Home/aktualności,

 2. Adoptuj,

 3. Moje Zwierzę,

 4. O nas.

 1. Zakładka Aktualności może umożliwić Użytkownikowi wyświetlenie między innymi:

 1. informacji o zbliżających się badaniach zwierzęcia – są to automatycznie generowane notyfikacje na podstawie danych zwierzęcia dodanych wcześniej przez Użytkownika,

 2. dodawane przez Administratora informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu.

 1. Serwis pozwala Użytkownikowi na dodawanie do swojego Profilu danych na temat konkretnego zwierzęcia. Aby poprawnie dodać zwierzę, Użytkownik musi odpowiednio wypełnić dane podane w formularzu.

 2. W przypadku dodania zwierzęcia do adopcji wymagana jest większa ilość danych.

 3. Dane dotyczące zwierzęcia: gatunek, płeć, rasa, waga, umaszczenie będą zachowywane do celów statystycznych również po usunięciu przez Użytkownika Konta w Serwisie. Żadne dane wizerunkowe, takie jak zdjęcia czy dane pozwalające na identyfikację konkretnego zwierzęcia, w tym numer chipa zwierzęcia, nie będą przechowywane w Serwisie po usunięciu ich przez Użytkownika.

 4. Po dodaniu przez Użytkownika zwierzęcia do swojego Profilu pojawiają się dodatkowe funkcjonalności widoczne dla Użytkownika.

 5. Na podstawie dostarczonych danych PETOPO może między innymi generować dla Użytkownika:

 1. informacje o sugerowanym terminie następnego powtórzenia zabiegu,

 2. generyczne check listy dostarczone jako baza, które Użytkownik może tworzyć również samodzielnie, jak na przykład: Przedadopcyjna lista zadań, Moje pierwsze dni z adoptowanym psem, Podstawowe badania przesiewowe zwierzęcia.

 1. Użytkownik ma możliwość dodawania na swoim Profilu określonych informacji, np. o wizytach u weterynarza i następnie dodawania ich do kalendarza. Użytkownik może otrzymywać notyfikacje typu push (w zakładce aktualności oraz w formie wiadomości poczty elektronicznej) o nadchodzącej wizycie u weterynarza.

 2. W Serwisie może być udostępniona możliwość pobrania z Serwisu historii choroby swojego zwierzęcia. W przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu historia choroby uległa niepoprawnemu pobraniu, Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany danych.

 3. Serwis, w zakładce dotyczącej adopcji, może pozwala

 4.  Użytkownikowi między innymi na:

 1. przeglądanie widocznych w zakładce zwierząt,

 2. filtrowanie informacji na temat zwierząt wg ich gatunku, wieku, płci, typu rasy, wagi, lokalizacji Schroniska,

 3. dodawanie wybranych zwierząt do kategorii „obserwowanych”,

 4. przeglądanie szczegółowego opisu zwierzęcia.

 1. Po adopcji zwierzęcia odbywającej się poza Serwisem, Wolontariusz oznacza zwierzę jako „adoptowane”. W przypadku, gdy adopcja nastąpiła przez Użytkownika, dane takie, jak adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz dane zwierzęcia wpisywane są automatycznie do Konta Użytkownika będącego nowym właścicielem.

 2. Użytkownik niebędący Schroniskiem może dodać zwierzę do adopcji pod warunkiem oświadczenia, że prowadzi on dom tymczasowy oraz zobowiązania, że podpisze z adoptującym umowę adopcyjną. Użytkownik niebędący Schroniskiem nie może prowadzić żadnego typu zbiórek pieniężnych w Serwisie ani sprzedawać zwierząt za pomocą Serwisu.

 3. W przypadku podejrzenia próby sprzedaży zwierząt za pomocą Serwisu, PETOPO jest uprawnione do usunięcia oferty adopcyjnej Użytkownika.

 4. Użytkownik może wypełnić krótką ankietę. Na podstawie wyniku z odpowiedzi wpisanych przez Użytkownika w ankiecie, algorytm sugeruje konkretne zwierzęta do adopcji z dostępnych w Serwisie.

 5. Serwis pozwala na wsparcie wybranych zwierząt, dla których Wolontariusze ustalili zapotrzebowanie finansowe i przedmiotowe. Wolontariusz wskazuje dla każdego zwierzęcia, czy wymaga jednorazowej pomocy pieniężnej, adopcji czy pomocy przedmiotowej (pole wyboru wielokrotnego). Serwis może pozwalać Użytkownikowi między innymi na:

 1. wsparcie jednorazowe, które oznacza wpłacenie przez Użytkownika pieniędzy za pośrednictwem Operatora Płatności,

 2. wirtualną adopcję, która polega na zadeklarowaniu comiesięcznego transferu pieniężnego na potrzeby danego zwierzęcia za pośrednictwem Operatora Płatności,

 3. wsparcie finansowe zwierzęcia ze wskazaniem celu poprzez przekazanie za pośrednictwem Operatora Płatności kwoty Schronisku z przeznaczeniem na konkretne artykuły lub zabieg, jednorazowo lub cyklicznie.

 1. W celu zrealizowania płatności może być niezbędne zawarcie odrębnej umowy pomiędzy Użytkownikiem wpłacającym kwotę a Operatorem płatności.

 2. Z tytułu współpracy w ramach zawartej odrębnie umowy pomiędzy Schroniskiem a PETOPO, PETOPO pobiera wynagrodzenie od Schroniska. Szczegóły współpracy reguluje odrębna od Regulaminu umowa pomiędzy stronami.

 3. Dla Użytkowników będących osobami fizycznymi poniżej 18. roku życia jest wyznaczony maksymalny próg płatności na rzecz Schroniska, w ramach którego można wesprzeć zwierzę. Próg wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie.

 4. Użytkownik, który posiada konto Wolontariusza, może między innymi:

 1. dodać zwierzęta proponowane do adopcji,

 2. przeglądać dodane przez siebie zwierzęta i sprawdzać zainteresowanie nimi ze strony innych Użytkowników,

 3. dodawać checklisty do każdego zwierzęcia,

 4. określać czy dodane zwierzę jest zwierzęciem prywatnym (posiada właściciela), czy posiada status „do adopcji” lub też status „do wsparcia wirtualnego”.

 

§ 6. BLOKADA I USUNIECIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym – w każdym wypadku, a także o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym – chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego PETOPO lub prawa i dobra osób trzecich, PETOPO może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik:

 1. korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

 2. korzysta z więcej niż z jednego Konta Użytkownika (nie dotyczy Schronisk),

 3. narusza przepisy prawa powszechnie obowiązujące lub prawa osób trzecich, choćby pośrednio.

 1. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie zalogował się w Serwisie przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zalogowania się przez Użytkownika PETOPO może „uśpić” konto danego Użytkownika (tzn. konto będzie w tym czasie nieaktywne), o czym Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie zalogował się na Serwisie przez okres 6 miesięcy od daty ostatniego zalogowania PETOPO może wysłać Użytkownikowi powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej o braku aktywności na koncie Użytkownika.

 

§ 7. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU

 

 1. PETOPO nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Serwisu, za który nie ponosi winy, w tym w szczególności na skutek okoliczności leżących po stronie Użytkownika, jego urządzeń elektronicznych lub dostawcy usług internetowych, z których korzysta Użytkownik, na skutek zdarzeń niewywołanych przez PETOPO.

 2. PETOPO nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy łączą się z Serwisem, jak również za jej czasowy brak działania.

 

§ 8. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być składane przez Użytkownika:

  1. drogą elektroniczną, na adres e-mail: hello@petopo.com.

  2. pisemnie – na adres: ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn.

 1. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oznaczenie składającego reklamację, w sposób umożliwiający PETOPO jego identyfikację (np. poprzez wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika lub adresu e-mail używanego w ramach Serwisu).

 2. PETOPO rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 3. PETOPO przekazuje odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.  

 4. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia – PETOPO zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o jej uzupełnienie.

 5. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika, w szczególności będącego Użytkownikiem Uprzywilejowanym, przysługujących mu na podstawie właściwych przepisów prawa.  

 6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

 1. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;

 2. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów;

 3. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr;

 4. dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: http://polubowne.uokik.gov.pl.

 

§ 9. DANE OSOBOWE

 

 1. Założenie przez Użytkownika Konta Użytkownika jest tożsame z akceptacją i zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz polityką gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PETOPO. Dane są przetwarzane i umieszczane w zbiorach danych prowadzonych przez PETOPO.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PETOPO w charakterze administratora – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w ramach Serwisu na stronie https://petopo.com/privacy Polityce Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 4. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez PETOPO, podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, jest świadczenie usług w ramach Serwisu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez PETOPO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 1. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy z PETOPO. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie tej umowy.

 2. Przetwarzając dane Użytkownika, PETOPO stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym od momentu logowania w Serwisie stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 3. Dane Użytkownika będą przetwarzane, w zależności od tego co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, do momentu, w którym:

 1. przestanie obowiązywać umowa o korzystanie z Serwisu zawarta między Użytkownikiem a PETOPO;

 2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub PETOPO, związanych z umową o korzystanie z Serwisu;

 3. zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes PETOPO.

 1. Użytkownik ma prawo żądania:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

  3. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

  5. przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

a także:

  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art. 21 ust. 1 RODO).

 1. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: hello@petopo.com.

 2. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  (DOTYCZY TYLKO UŻYTKOWNIKÓW BĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI UPRZYWILEJOWANYMI)

 

 1. Użytkownik będący Użytkownikiem Uprzywilejowanym może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu, w tym o prowadzenie Konta, odstąpić od niej bez wskazania przyczyn, z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. W przypadku, gdy na żądanie Użytkownika PETOPO rozpoczął świadczenie usługi w ramach Serwisu, z którą wiązało się dokonanie przez Użytkownika płatności na rzecz PETOPO, na rzecz tego Użytkownika przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 – Użytkownik ponosi uzasadnione, poniesione przez PETOPO, koszty tych usług równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował PETOPO o odstąpieniu od umowy.

 3. Użytkownik nie może odstąpić od umowy z PETOPO, jeżeli PETOPO wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez PETOPO utraci prawo odstąpienia od umowy.

 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 5. Aby Użytkownik mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować PETOPO, korzystając z danych: adres pocztowy – ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn, adres e-mail – hello@petopo.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 6. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu jako załącznik, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy PETOPO zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności na podstawie umowy zawieranej zgodnie z Regulaminem niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym PETOPO został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy – z zastrzeżeniem ust. 2.

 9. Zwrotu płatności PETOPO dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, PETOPO dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy pomiędzy Użytkownikiem a PETOPO o świadczenie usług opisanych Regulaminem zawierane są w oparciu o Regulamin za pośrednictwem Serwisu.

 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu bez podawania przyczyny, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.

 3. PETOPO uprawniona jest do zmiany Regulaminu (w tym zawartych na jego podstawie umów) wyłącznie z ważnych przyczyn, wskazanych w kolejnym ustępie, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta Użytkownika, co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.

 4. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu lub umów uznaje się:

 1. dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie lub Serwisie do przepisów prawa mających na nie wpływ;

 2. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług;

 3. poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług lub Serwisu;

 4. poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług lub Serwisu;

 5. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług o których mowa w Regulaminie.

 1. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.

 2. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

 3. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie dokona wypowiedzenia, umowa wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie proponowanych zmian.

 4. O ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – PETOPO może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem niebędącym Użytkownikiem Uprzywilejowanym w każdym czasie, z dochowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

 5. PETOPO może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem będącym Użytkownikiem Uprzywilejowanym z ważnych przyczyn wskazanych w ust. 4, z dochowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 6. Treść niniejszego Regulaminu oraz stosunku prawnego łączącego Użytkownika z PETOPO podlega prawu polskiemu.

 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 8. W przypadku Użytkownika niebędącego Użytkownikiem Uprzywilejowanym, wszelkie spory związane z użytkowaniem Serwisu oraz wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PETOPO.

 

 

Załącznik wzór formularza odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego Użytkownikiem Uprzywilejowanym

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

PETOPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Adres: ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn

Adres e-mail: hello@petopo.com

Ja/My niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) …………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) Uprzywilejowanego(-ych): …………………………………………………………………………………………..

Adres Konsumenta (-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) Uprzywilejowanego(-ych): …………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………..

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) Uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data .........................................…

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

background image for Dołącz do Petopo

Dołącz do Petopo

Zarejestruj się, żeby dołączyć do społeczności Petopo i skorzystać ze wszystkich funkcjonalności aplikacji.

Załóż konto